Welkom op de Proclaimer van Los-paard.

Los-paard is verantwoordelijk voor de inhoud van de website. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze proclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website:

 • Los-Paard spant zich in voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om de website actueel te houden en te voorzien van juiste informatie.
 • Komt u toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op de contact pagina.
 • Los-Paard gaat vertrouwelijk om met de informatie die u ons via de website verstrekt.
 • De foto’s op deze site mogen niet zonder toestemming van Los-Paard gebruikt worden voor andere doeleinden. Wilt u een foto gebruiken, neem dan contact op met los-paard@live.nl.
 • Op los-paard.nl kunnen links naar websites of services van derden staan. Los-paard is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door derden.
 • Het kan voorkomen dat bij het opzetten van webpagina’s, het schrijven van teksten of invoeren van gegevens fouten of gebreken optreden. Uw reactie stellen wij zeer op prijs, het geeft ons de gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Via het contactformulier of los-paard@live.nl kunt u aangeven waar op de website volgens u een fout of gebrek te vinden is. Uw reactie wordt bekeken en zonodig aangepast.
 • Los-paard behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
 • Los-paard behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beeindigen. Ook is Los-paard niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beeindigen van de website.
 • Los-paard is niet aansprakelijkheid voor schade:
  a.Toegebracht door de website.
  b.Voortvloeiend uit het gebruik van de website.
  c.In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website.
  d.Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.  Ook is Los-paard gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.
 • Los-paard is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
 • Los-paard behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.
 • Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen.
 • De gebruiker vrijwaart Los-paard, de werknemers van Los-paard, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

 Bepalingen vooraf

 • Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.los-paard.nl en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in bepalingen vooraf.
 • De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden.
 • Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, client-side scripts, geluids- en video-fragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld.
 • Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden.
 • Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt.
 • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook.
 • Los-paard: KVK nr: 24428031
 • Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopieren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam, reclametelefoontjes, spit & spatter. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;

Overige informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website of proclaimer? Laat het ons dan weten via los-paard@live.nl.